حوا‌ ی میتوکندریایی

حوا‌ ی میتوکندریایی
حوا‌ ی میتوکندریایی دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
حوا ی (Eve) میتوکندریایی، اصطلاحی در علم ژنتیک است که به اولین جنس مونث که در مسیر دودمان آخرین نسل فعلی انسان قرار دارد اطلاق می شود

حوا ی(eve) میتوکندریایی ، اصطلاحی در علم ژنتیک است که به اولین جنس مونث که در مسیر دودمان آخرین نسل فعلی انسان قرار دارد اطلاق می شود.
این بدان معنا نیست که حوا ی میتوکندریایی تنها جنس مونث در زمانی خاص بوده است بلکه همزمان با او جنس های مونث دیگری هم بوده اند که اکنون دیگر نسلی از آنها باقی نمانده است

🔆برای فهم راحت تر موضوع  به تصویر فوق دقت کنید

به طور مثال در این تصویر که حوا ی پنجمین نسل را نشان میدهد، همزمان با جنس مونث سیاه رنگ هفت جنس مونث دیگر هم بوده اند و در نسل های بعدی هم دودمان آنها ادامه پیدا کرده است ولی تا بیشتر از چهار نسل نتوانستند ادامه نسل داشته باشند و نسل های سایر مونث های (سایر رنگ ها) دیگر از بین رفته اند و تنها نسل از مونث سیاه رنگ باقی مانده است، به این ترتیب برای نسل رده پتجم (سطر 5) حوا ی میتوکندریایی  آن مونث سیاه در نسل اول (سطر 1) تعریف می شود.

پس حوا ی میتوکندریایی در علم ژنتیک به معنی تنها یک انسان مونث منحصر به فرد به صورت تک و تنها (بدون وجود هیچ جنس مونث دیگر) در یک زمانی از تاریخ نیست.