چگونه حیات در اعماق دریا نور می سازد ارگانیزم زیست تاب bioluminescent

چگونه حیات در  اعماق دریا نور می سازد ارگانیزم زیست تاب bioluminescent
چگونه حیات در اعماق دریا نور می سازد ارگانیزم زیست تاب bioluminescent دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
سرنخ های جدید که توضیح میدهد چگونه حیات در اعماق دریا نور میسازد اگر به اعماق اقیانوسها شیرجه بزنید می بینید که نور در آنجا حکمرانی میکند. حدود نود درصد ماهیان و خرچنگهایی که در عمق بین صد تا هزار متری زندگی میکنند از خود نور تولید مینمایند. دانشمندان هزاران ارگانیزم زیست تاب (bioluminescent) را در سراسر درخت حیات فهرست برداری کرده اند اما همواره در شگفت بوده اند که زیست تابی چگونه بوجود آمده است.

سرنخ های جدید که توضیح میدهد چگونه حیات در اعماق دریا نور میسازد

اگر به اعماق اقیانوسها شیرجه بزنید می بینید که نور در آنجا حکمرانی میکند. حدود نود درصد ماهیان و خرچنگهایی که در عمق بین صد تا هزار متری زندگی میکنند از خود نور تولید مینمایند. دانشمندان هزاران ارگانیزم زیست تاب (bioluminescent) را در سراسر درخت حیات فهرست برداری کرده اند اما همواره در شگفت بوده اند که زیست تابی چگونه بوجود آمده است. در چندین پژوهش اخیر، محققان به پیشرفتهای چشمگیری در فهم مبداء زیست تابی دست یافته اند، هم از منظر فرگشتی و هم از منظر شیمیایی.
یکی از چالشها از دیرهنگام این بوده که مشخص شود چند دفعه بطور جداگانه زیست تابی بوجود آمده است. هر چند بیشتر نمونه های آشنای زیست تابی مربوط به ارگانیزمهای خشکی زی میباشد (نظیر کرم شبتاب) ولی عمده رویدادهای مربوط به زیست تابی در اقیانوسها بوده است. در واقع زیست تابی را در هیچ یک از گونه های مهره داران و یا گیاهان گلدار نمی‌بینیم.


در اعماق اقیانوس، نورانی بودن به یاری موجودات میآید تا شکار را جذب کنند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و یا از خود دفاع کنند. ماتئو دیویس که زیست شناسی از دانشگاه سنت کلاود میباشد و همکارانش دریافتند که آن دسته از ماهیانی که از نور برای ارتباط و یا علامت دادنهای عاشقانه (برای جفت یابی) استفاده میکنند بسیار متنوع تر میباشند. در طی یک دوران 150 میلیون ساله، چنین ماهیانی بیشتر از انواع دیگر ماهیان به گونه های جدید فزونی یافتند. از طرف دیگر آن دسته از ماهیانی که از نور منحصرا برای استتار خود استفاده میکردند تنوع کمتری یافتند. علامت دهی عاشقانه بسادگی میتواند تغییر کند که این تغییر بنوبه خود زیرگونه های جدیدی را بوجود میآورد که در نهایت به انشعاب گونه ای جدید منجر میشود.
مطالعاتی که بر روی ماهیان پرتو-بالگان انجام شده (این گروه 95 درصد تمام گونه های ماهی را شامل میشود) نشان میدهد که زیست تابی حداقل 27 مرتبه فرگشت یافته است و تخمین زده میشود که زیست تابی در تمام فرمهای حیات حداقل 50 مرتبه بطور جداگانه پدیدار شده است.
در تمام ارگانیزمهای درخشان، زیست تابی به سه مؤلفه نیاز دارد: اکسیژن، یک پیگمنت ساطع کننده نور که لوسیفرین خوانده میشود و آنزیمی که لوسیفریز نامیده میشود. هنگامی که لوسیفرین با اکسیژن واکنش انجام میدهد (طی فرایندی که لوسیفریز آنرا تسهیل کرده است)، یک ترکیب ناپایدار تشکیل میشود که با برگشت به حالت پایدار در حداقل سطح انرژی نور گسیل میکند.