منشا حیات نقش نور ماورا بنفش در شکل گیری اجزا پایه حیات

The dusty side of the Sword of Orion is illuminated in this striking infrared image from ESA's Hershel Space Observatory. Within the inset image, the emission from ionized carbon atoms (C+) is overlaid in yellow. Credit: ESA/NASA/JPL-Caltech
The dusty side of the Sword of Orion is illuminated in this striking infrared image from ESA's Hershel Space Observatory. Within the inset image, the emission from ionized carbon atoms (C+) is overlaid in yellow. Credit: ESA/NASA/JPL-Caltech دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
حیات اشکال گوناگون و شگرفی دارد، اما اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده تمام موجودات زنده، اتم های کربنی هستند که به هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و سایر عناصر متصل می باشند. مدت هاست که چگونگی شکل گیری این مواد بنیادی در فضا به صورت یک راز باقی مانده است.

ترجمه : رصدخانه و مرکز علمی فسا


حیات اشکال گوناگون و شگرفی دارد، اما اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده تمام موجودات زنده، اتم های کربنی هستند که به هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و سایر عناصر متصل می باشند. مدت هاست که چگونگی شکل گیری این مواد بنیادی در فضا به صورت یک راز باقی مانده است.

به لطف اطلاعاتی که از رصدخانه فضایی هرشل وابسته به آژانس فضایی اروپا بدست آمده است، دانشمندان متوجه شده اند که نور ماورابنفش ستارگان در شکل گیری چنین ملکول هایی نقشی کلیدی ایفا می کند. در واقع همانطور که نور خورشید منشا حیات در زمین است، نور ستارگان نیز سبب ساخت پیش سازهای مواد ضروری برای حیات در فضا می شوند.

دانشمندان عناصر مربوط به شیمی کربن را در #سحابی_شکارچی (جبار) مورد مطالعه قرار داده اند. این سحابی نزدیک ترین مکان ستاره ساز به زمین بوده و تاکنون ستاره های عظیمی را به وجود آورده است.

اطلاعات هرشل نشان داده است که ملکول های +CH به احتمال زیاد توسط انتشار نور ماوراء بنفش ستاره های بسیار جوان در سحابی شکارچی به وجود آمده اند. این ستاره های جوان داغ تر و عظیم تر از خورشید بوده و نور ماوراء بنفش بیشتری منتشر می کنند.

مقدار گاز هیدروژن در سحابی شکارچی بسیار زیاد است. زمانی که نور ماوراء بنفش ستاره های بزرگ ملکول های هیدروژن اطراف را گرم می کند، شرایط اولیه شکل گیری هیدروکربن ها به وجود می آید. با گرم تر شدن هیدروژن میان ستاره ای، یون های کربنی که در ستاره ها تشکیل شده اند با ملکول های هیدروژن واکنش داده و +CH تولید می کنند. +CH نیز در نهایت الکترون ها را برای تشکیل ملکول خنثی CH به دام می اندازد. 

دانشمندان اطلاعات بدست آمده از هرشل را با مدل های شکل گیری ملکولی ترکیب کرده و دریافتند که نور ماوراء بنفش بهترین توضیح برای نحوه تشکیل هیدروکربن های سحابی شکارچی است.


منابع: