نشانه های منشا حیات در یک ویروس غول پیکر

At more than 1.5 micrometers long, pithovirus is the largest virus ever discovered — larger even than some bacteria. Many of its 500 genes are unrelated to any other genes on this planet.
At more than 1.5 micrometers long, pithovirus is the largest virus ever discovered — larger even than some bacteria. Many of its 500 genes are unrelated to any other genes on this planet. دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
ویروس غول پیکر پیتوویروس که در سال 2013 در سیبری پیدا شد برای بیش از سی هزار سال منجمد بوده است. برخلاف سایر ویروسها، پیتوویروس به ماشین سلولی برای بقای خود نیاز ندارد.

نشانه های منشاء حیات در یک ویروس غول پیکر


ویروس غول پیکر پیتوویروس که در سال 2013 در سیبری پیدا شد برای بیش از سی هزار سال منجمد بوده است.

برخلاف سایر ویروسها، پیتوویروس به ماشین سلولی برای بقای خود نیاز ندارد.

این ویروس دارای 500 ژن میباشد که بعضی از آنها برای انجام وظایف پیچیده ای نظیر ساختن پروتئین، ترمیم و یا تکرار DNA مورد استفاده قرار میگیرند.

این کشف حیرت انگیز نه تنها درک دانشمندان از مفهوم ویروس را گسترش داده است، بلکه به مناظره در مورد منشاء حیات بعد تازه ای بخشیده است.

دانشمندان همواره تصور میکردند که در چرخه فرگشت، ویروسها اعضاء دیر واردی هستند و به این دلیل که ویروسها برای حیات و تکرار خود به ماشین سلولی نیاز دارند، پس پیدایش آنها متاخر به پیدایش سلولها بوده است.

اما برخی دانشمندان میگویند که کشف ویروسهای غول پیکر میتواند ایده فوق را کاملا واژگون کند.

آنها میگویند که اجداد ویروسهای مدرن ممکن است که مواد خام برای شروع و توسعه حیات سلولی را فراهم کرده باشند.

تنوع ویروسها از تنوع حیات سلولی بسیار بیشتر است و منشاء را باید جایی جستجو کرد که گوناگونی وجود دارد.

اگر ویروسها از سلولها فرگشت یافته بودند، گوناگونی آنها میبایست کمتر باشد زیرا سلولها حامل تمام محدوده ژنی بودند که در دسترس ویروسها است.

 ما میدانیم که منشاء انسانها در آفریقا بوده است زیرا که گوناگونی ژنتیکی در این قاره از هر جای دیگری بیشتر است. اگر این الگو در مورد انسانها صدق میکند، پس در مورد ویروسها نیز باید صدق کند.

البته بعضی نیز پیشنهاد میکنند که ویروسها بعد از سلولهای اولیه ولی قبل از سلولهای مدرن بوجود آمده اند زیرا برخی ویروسهایی که هر سه شاخه حیات را آلوده میکنند پروتئین های مشابهی دارند.

دانشمند دیگری میگوید که سلولها بدون وجود ویروسها نمیتوانستند تکامل یابند. برای اینکه از آر ان ای  به دی ان ای  برسید به نوعی از آنزیم احتیاج است که در سلول یافت نمیشود ولی در ویروسهایی نظیر اچ آی وی وجود دارد.

بسیار غیر محتمل است که بحث بر زمان و چگونگی تکامل اولین ویروسها در آینده نزدیک به نتیجه برسد ولی ویروسهای غول پیکر قطعا نقش کلیدی در حل این معما خواهند داشت.منابع: