سلامی به مریخ آماده باش برای سفر به سیاره سرخ

شماره 6 مجله فناوری فضایی، تیر ماه 1395
شماره 6 مجله فناوری فضایی، تیر ماه 1395 دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
فناوری فضایی سروش سارابی سکونتگاه بعدی ما کجاست؟خداحافظی از زمین سلامی به مریخ. دانشمندان بر این باورند که روز ما بالاخره نیازمند خروج از زمین خواهیم بودو باید زمین را به مقصد جدید ترک نمایی، اما کجا، بهترین منزلگاه بعدی برای سکونت ما کجا خواهد بود؟

فناوری فضایی سروش سارابی
سکونتگاه بعدی ما کجاست؟خداحافظی از زمین سلامی به مریخ.
دانشمندان بر این باورند که روز ما بالاخره نیازمند خروج از زمین خواهیم بودو باید زمین را به مقصد جدید ترک نمایی، اما کجا، بهترین منزلگاه بعدی برای سکونت ما کجا خواهد بود؟


مقاله جدید من را در آخرین شماره فناوری فضایی بخوانید