پروژه اکتشاف منشا حیات

تمام انواع حیات پیشرفته (ارگانیسم های مختلف) بر روی زمین از سه نوع متفاوت از مولکولهای زیستی برای انجام هر کدام از فعالیتهای حیاتی درون سلول هایشان استفاده می کنند. پروتئین ها نقش های مختلفی در سلول ها دارند مثل نقش ساختاری، نقش جا به جا کننده مواد شیمیایی در سلول و یا پیش برنده فعالیت های گوناگون کاتالیزوری، در صورتیکه اسیدهای نوکلئیک، DNA و RNA حامل اطلاعات ژنتیکی هستند و می توانند از نسلی به نسل دیگر به ارث برده شوند.

RNA که مخفف ribonucleic acid (اسید ریبونوکلئیک) است، یک مولکول پُلیمری است که از یک یا چند نوکلئوتید ساخته شده است. یک رشته RNA را می توان به شکل یک زنجیره تصور کرد که در هر محل اتصال از زنجیر یک نوکلئوتید قرار دارد. هر نوکلئوتید بر پایه (آدنین، سیتوزین، گوانین و اوراسیل که به اختصار A,C,G,U نامیده می شوند)، یک قند ریبوز و فسفات ساخته می شود.

ساختار نوکلئوتیدهای RNA بسیار شبیه ساختار نوکلئوتیدهای DNA هستش با یک تفاوت اصلی که اسکلت ساخته شده از قند ریبوز RNA گروه هیدروکسیل (-OH) دارد ولی اسکلت DNA فاقد این گروه است. علت نام گذاری اختصار DNA هم همین تفاوت در قند ریبوز است deoxyribonucleic acid دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید. تفاوت اصلی دیگر این است که DNA از بازِ تیمین (T thymine) به جای اوراسیل (U) استفاده می کند. بر خلاف شباهت بسیار زیاد ساختاری DNA , RNA در سلولهای پیشرفته، نقش های متفاوتی ایفا می کنند.

در مسیر تبدیل DNA به پروتئین که به عنوان اصل مرکزی زیست مولکولی (اصل دگما سنتر) شناخته می شود، RNA نقش اصلی را بازی می کند. اطلاعات ژنتیکی موجودات زنده به شکل یک خط متوالی از باز ها در DNA موجود در سلول رمز گزاری می شوند. در طی فرایند رونویسی (گام اول از فرایند بیان ژن)، یک RNA که یک کپی از DNA است، یا یک RNA حمل کننده پیام (پیامبر)، ساخته می شود. این رشته RNA می تواند توسط ریبوزوم خوانده شده و پروتئین را به وجود بیاورد. همچنین RNA ها نقش مهمی در سنتز پروتئین(در بخش ریبوزیم در این مورد صحبت می شود) و تنظیم ژن ایفا می کنند.

پیچ و تاب خوردن RNA به واسطه تعاملات بازها برای جفت شدن با یکدیگر در مناطق مختلفی از تک رشته RNA رخ می دهد. این انیمیشن نشان می دهد که به صورت یک مدل تئوری چگونه این پیچ و تاب خوردگی می تواند رخ دهد. ساختار نشان دهده شده کلاس 1 RNA لیگاز (PDB #1QXI ) است که توسط گروه Bartel در MIT جدا شده است.
ترجمه و زیر نویس : سپنتا نوروزیان

تفاوت اصلی دیگر بین RNA و DNA این است که عموما DNA در شکل دو رشته به هم تابیده در سلول وجود دارد، در حالی که RNA معمولا به شکل یک رشته تکی دیده می شود (شکل بالا). عدم وجود یک جفت رشته به RNA اجازه می دهد که به ساختارهای پیچیده ای سه بعدی به اطراف خود پیچ و تاب بخورد. پیچ و تاب خوردن RNA به واسطه همان تعامل باز-باز ی رخ می دهد که در DNA هم دیده می شود، با این تفاوت که در مورد RNA پیوند ها به واسطه یک رشته شکل می گیرید درصورتی که در مورد DNA این پیوند ها به واسطه دو رشته به وجود می آید.

بعدی : اکتشاف در جهان RNA
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نقش RNA در سلول های پیشرفته این لینک را ببینید