پروژه اکتشاف منشا حیات

ترجمه: امیر رحمانی

یک پیش‌سلول (پروتوسل) فرضی که عکس آن در سمت راست نشان داده شده است فقط از دو مؤلفه تشکیل یافته است: یک همتاساز (رپلیکاز) آر.ان.ای و یک غشاء از اسید چرب. اگر چه این یک نسخه بسیار ساده و خلاصه شده از یک سلول است، اما کماکان قادر به رشد، تکثیر و فرگشت است. هر چند یک نمونه عملی از پیش‌سلول (پروتوسل) هنوز در شرایط آزمایشگاهی بدست نیامده است اما این هدف بنظر می‌رسد که دست یافتنی باشد.

انیمیشن پایین چرخه حیات پیش‌سلول (پروتوسل) را نشان می‌دهد. پیش‌سلول (پروتوسل) شامل دو یا چند همتاساز (رپلیکاز) آر.ان.ای میباشد که قادر هستند کپی‌هایی از یکدیگر درست کنند. همزمان با تکثیر آ.ان.ای، غشاء حباب مانند نیز در اثر برخورد با میسل‌ها و جمع آوری اسیدهای چرب رشد می‌کند. این موجب افزایش سطح پیش‌سلول (پروتوسل) می‌گردد در حالیکه حجم آن ثابت باقی میماند که در نتیجه غشاء پیش‌سلول (پروتوسل) کشیده شده و پایداری آن افزون می‌گردد. غشاء در نهایت تقسیم می‌شود و دو پیش‌سلول (پروتوسل) دختر پدید می‌آورد و همتاسازهای آر.ان.ای نیز بطور تصادفی بین آن دو تقسیم می‌شوند.

چرخه حیات پروتوسل شامل همانندسازی RNA و رشد و تقسیم ویزکول
ترجمه و زیر نویس : سپنتا نوروزیان

هر از چند گاهی، یک همتا ساز مرتکب خطا می‌شود و یک همتاساز (رپلیکاز) جهش یافته آر.ان.ای بوجود می‌آید. معمولا این جهش موجب تولید یک همتاساز (رپلیکاز) ضعیفتر می‌گردد اما در موارد معدود، یک همتاساز (رپلیکاز) بهتر ممکن است بوجود آید. برای مثال، همتاسازی که ممکن است بتواند آر.ان.ای‌ها را سریعتر کپی کند. حتی در موارد معدودتری، ممکن است که بواسطه جهش یا عوامل دیگر، یک پیش‌سلول (پروتوسل) حامل نوعی آر.ان.ای شود که خواص کاتالیک متفاوتی دارد. مثلا توانایی آن را دارد که تشکیل اسیدهای چرب را تسریع کند. این پیش‌سلول (پروتوسل)‌ها که همتاساز (رپلیکاز) سریعتری دارند و یا ریبوزومهایی با عملکرد جدید دارند، در مقایسه با سایر پیش‌سلول (پروتوسل)‌ها دارای این مزیت هستند که می‌توانند سریعتر رشد کنند و یا سریعتر تقسیم شوند. از آنجا که تمام جمعیت پیش‌سلول (پروتوسل)‌ها برای دستیابی به منابع غذایی (نظیر نوکلئوتیدهای آر.ان.ای و یا اسیدهای چرب) رقابت می‌کنند، آنهایی که سریعتر رشد می‌کنند و تقسیم می‌شوند منابع را سریعتر مصرف می‌کنند و موجب حذف پیش‌سلول (پروتوسل)‌های دیگر می‌شوند که کندتر هستند.

برگشت به عقب : تقسیم بندی زمانی فرگشت حیات
برای آموختن بیشتر در مورد پیش سلول ها این لینک را ببینید